Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů obchodní společností ToBeFound s.r.o.

IČ: 08377944, se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317963

I. Všeobecná ustanovení:

1. Společnost ToBeFound s.r.o. IČ: 08377944, se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 (dále „Dodavatel“) poskytuje svým zákazníkům profesionální služby spočívající především v ověřování firem pro internetový vyhledávač GOOGLE, tvorbě webových stránek a online internetových prezentací, tvorbě internetových obchodů (e-shop), správě PPC reklam, správě sociálních sítí, správě online katalogů firem, marketingových službách a dalších (dále jen „Služby“)

2. V souvislosti s poskytováním Služeb Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníků – fyzických osob a dále zákazníků – právnických osob v rozsahu osobních údajů fyzických osob, které za právnickou osobu jednají, jsou ze strany právnické osoby označovány či jinak v souvislosti s činností pro právnickou osobu poskytují Dodavateli své osobní údaje. Dodavatel zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, pro účely a po dobu stanovenou v tomto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je podmínkou pro vznik a trvání smluvního vztahu se zákazníkem.

3. Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Zpracováním Osobních údajů (dále jen „Zpracování“) se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

II. Rozsah zpracování

1. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících Osobních údajů ze strany Dodavatele služby a jeho dalších smluvních zpracovatelů:
- identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa
- údaje v souvislosti s výkonem činnosti pro zákazníka – právnickou osobu: oslovení, titul, jméno, příjmení, pracovní pozice
- je-li zákazník zastoupen identifikační údaje zástupce: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa
- elektronické a kontaktní údaje zákazníka/zástupce: e-mailová adresa, telefonní kontakt (telefon, mobilní telefon)
- osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, název peněžního ústavu, kód banky
- v případě tvorby webových stránek: veškeré osobní údaje, které zákazník Dodavateli poskytne k vytvoření obsahu internetových stránek, především oslovení, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, dosažené vzdělání, věk, pohlaví, osobní stav, adresa,
název společnosti, firemní logo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, uvedení spisové značky, sídlo společnosti, fotografický záznam, video záznam, audio záznam, polohové údaje a další
- v případě tvorby internetových obchodů (e-shop): oslovení, jméno, příjmení, bydliště, adresa pro doručení zásilky, e-mailová adresa, telefonní kontakt
- v případě správy sociálních sítí: veškeré osobní údaje zákazníka dostupné v sociální síti, jejíž správa je vyžadována, především oslovení, jméno, příjmení, datum narození, místo
narození, dosažené vzdělání, věk, pohlaví, osobní stav, telefonní číslo, e-mailovou adresa, fotografický záznam, video záznam, audio záznam, polohové údaje a další
- v případě správy online katalogů firem: jména, příjmení statutárních orgánů či jiných osob jednajících jménem či za firmu, kontaktní údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefonní kontakt (telefon, mobilní telefon), fax, datová schránka fyzické osoby, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, logo společnosti, základní popis společnosti, fotografický
záznam, Skype, Facebook, Twitter a další odkazy na sociální sítě
- a dalších osobních údajů, které budou Dodavateli na základě smluvního vztahu Zákazníkem předány.

2. Zákazník prohlašuje, že uvedený rozsah Dodavatelem zpracovávaných osobních údajů považuje za přiměřený a nezbytný k poskytování služeb Dodavatele.

3. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje bezplatně a zcela svobodně.

4. Zákazník bere na vědomí, že jím udělený souhlas se vztahuje na zpracování takových jeho osobních údajů a pro takové účely, které nejsou plněním zákonných či smluvních povinností Dodavatele, popřípadě nevyplývají z dalších důvodů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů. Ke zpracování osobních údajů v rámci plnění zákonných či smluvních povinností Dodavatele či z dalších důvodů zpracování uvedených v Nařízení se souhlas Zákazníka nevyžaduje.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým souhlas udělil. Pokud byl souhlas udělen písemně, musí být rovněž písemně odvolán, a to buď zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla Dodavatele uvedenou v čl. I odst. (byl-li souhlas udělen v listinné podobě), či zasláním na e-mailovou adresu: info@tobefound.cz (byl-li souhlas udělen v elektronické podobě, prostřednictvím webových stránek Dodavatele či internetového obchodu). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Bude-li odvolán souhlas s osobním údajem, který není nezbytný k poskytnutí služby Dodavatele, zastaví Dodavatel zpracování takového osobního údaje nejpozději do 24 hodin od odvolání souhlasu Zákazníka. Osobní údaj, k jehož zpracování byl souhlas odvolán, bude v téže lhůtě Dodavatelem smazán.

7. Bude-li odvolán souhlas s osobním údajem, který je vyžadován k poskytnutí služby Dodavatele, bude Zákazník vyrozuměn o tom, že odvolání souhlasu brání dalšímu poskytování služby. Zákazník bude moci poté zvolit možnost opětovného udělení souhlasu či ukončení služby Dodavatele. Ukončení služby Dodavatele z důvodu odvolání souhlasu není porušením povinností Dodavatele.

III. Účel a doba zpracování

1. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely poskytování služeb Dodavatele, jak jsou vymezeny v článku I. odst. 1., především pro následující účely poskytované služby:
- poskytování marketingových služeb, konzultací, komunikace mezi Dodavatelem a zákazníkem, vstup do smluvního vztahu o poskytnutí služby, jeho změny a ukončení, plnění požadavků zákazníka na obsah a funkcionality internetových stránek, internetových online prezentací, internetových obchodů, plnění požadavků zákazníka na správu PPC reklam, správa sociálních sítí, online katalogů firem a jejich rozsah, plnění povinnosti k úhradě za služby Dodavatele, a dalším účelům nezbytným k plnohodnotnému využití služeb Dodavatele.

2. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka pouze k účelům uvedeným v odst. 1. Ke zpracování osobních údajů pro jiné účely je Dodavatel oprávněn pouze tehdy, je-li to slučitelné s účely vymezenými v odst. 1.

3. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro shora uvedené účely ode dne jejich poskytnutí zákazníkem až po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu se zákazníkem jeho splněním či jiným způsobem předpokládaným právními předpisy. Osobní údaje, pro jejichž zpracování stanoví právní předpis lhůty delší (například osobní údaje uvedené na daňových dokladech aj.) je Dodavatel oprávněn zpracovávat po tyto zákonem stanovené lhůty. Po uplynutí lhůt pro zpracování budou osobní údaje zákazníka smazány.

IV. Další ujednání

1. Zákazník je oprávněn kdykoliv aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje poskytnuté Dodavateli. Zákazník je povinen upozornit Dodavatele na neaktuálnost, nepřesnost, neúplnost či nesprávnost osobních údajů Dodavatelem zpracovávaných, může-li to mít vliv na poskytování služeb Dodavatele.

2. Zjistí-li Dodavatel sám, že osobní údaje Zákazníka nejsou neaktuální, nepřesné, neúplné či nesprávné, vyzve zákazníka ke sjednání nápravy v přiměřené lhůtě. Brání-li uvedení neaktuálního, nepřesného, neúplného či nesprávného údaje poskytování služeb Dodavatele, může tento pozastavit poskytování služeb do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu se Dodavatel nedostává do prodlení. Nebude-li sjednána náprava u údaje, jehož neaktuálnost, nepřesnost, neúplnost či nesprávnost brání poskytování služeb Dodavatele, ani ve lhůtě 3 měsíců, je Dodavatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit.

3. Zákazník tímto dále prohlašuje a garantuje, že uvede-li v souvislosti s poskytováním služeb Dodavatele osobní údaje třetích osob, že všechny tyto Zákazníkem označené osoby vyslovily souhlas s uvedením těchto svých osobních údajů pro účely zpracování Dodavatelem a po dobu, jak je vymezeno v tomto Souhlasu. Nesplní-li Zákazník tuto povinnost, resp. odvolají-li takové osoby vůči Dodavateli souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, či zjistí-li Dodavatel jinak, že důvody zpracování ve smyslu čl. 6 Nařízení nejsou dány, bude Dodavatel postupovat obdobně jako v případě dle čl. II odst. 5 a 6.

4. Každý Zákazník, jakož i každá další osoba, jejíž osobní údaje jsou Dodavatelem zpracovávány, mají právo získat od Dodavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho/jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu stanoveném právním předpisem.

5. Každý Zákazník, jakož i každá další osoba, jejíž osobní údaje jsou Dodavatele zpracovávány, mají právo požadovat omezení zpracování údajů nepřesných, protiprávně zpracovaných, údajů k dalšímu zpracování nepotřebných, či údajů, u kterých vznesli námitku proti zpracování.

6. Každý Zákazník, jakož i každá další osoba, jejíž osobní údaje jsou Dodavatele zpracovávány, mají právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, či podat stížnost u dozorového úřadu. Dodavatel takové osobní údaje dále nezpracovává, pokud se nejedná o osobní údaje nezbytné k poskytování služby Dodavatele. Postihuje-li však zákazník námitkou či stížností osobní údaje zpracovávané Dodavatelem a nezbytné k poskytování služby, postupuje Dodavatel obdobně jako v případě odvolání souhlasu se zpracováním ve smyslu čl. II odst. 6 Souhlasu.

7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Dodavatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále smluvním zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má Dodavatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a dalším osobám v souladu s právními předpisy. Zákazník prohlašuje, že si tento Souhlas přečetl, porozuměl mu a tímto uděluje Dodavateli souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a rozsahy zpracování osobních údajů zákazníka po Dodavatelem stanovenou dobu.